پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۳ مهر ۲۳, چهارشنبه

کریستف کلمب / شعر / فارسی و انگلیسی / مجید نفیسی

خورشید در من رو به تباهی ست
و روح من از پوست من 

بیزاری می جوید.
هندوستانِ من کجاست؟
سرزمین گلهای بی زمان
جایی که طوطی سبز
کلامِ کهن را بازمی گوید، و باران گرم
هر اندوهی را با خود می شوید.


همسفران! از هر سو گرد آیید
بادبانها را برافرازید
و سینه ی اقیانوس را بشکافید.
هوا آفتابی ست
و دلفین های خوش یمن در زیر آب
دم های خود را تکان می دهند.
سن سباستیان دِلا گومرا!
سن سباستیان دِلا گومرا!*
برخیزيد تا لنگر برداریم
و از این اطلس کهنه فراتر رویم
باشد که این بار
هندوستانِ خود را بازیابیم.
دوم سپتامبر 1992


San Sebastian de La Gomera نام بندری در جزایر قناری اسپانيا است.
کریستف کلمب پانصد سال پیش از آنجا به قصد هندوستان حرکت کرد و از آمریکا
سردرآورد


Christopher Columbus


by
Majid NaficyThe sun is dying inside me

And my soul detests my skin.
Where is my India

The land of timeless flowers

Where the green parrot

Reveals the old wisdom

And the tropical rain
Washes off sorrows.
My co-travelers!
Gather from everywhere
Raise the sails
And break thru the waves.
The day is sunny
And the good omen dolphins
Shake their backs under the water.

San Sebastian De La Gomera!
San Sebastian de La Gomera!*
 Let us pull  anchor
And sail beyond this old Atlas
Perhaps this time
We will find our India.

September 2, 1992
*- A port in Canary Islands, Spain where Christopher Columbus set for
India. Instead he reached the new World


هیچ نظری موجود نیست: