پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۳ مرداد ۲۷, دوشنبه

متن بنيادنامۀ موقت «پيوند سرا»ی نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایرانی

بند ِ يک: بر اساس  نیازهای فرهنگی ـ سياسی ِ آينده ء کشورمان، ايران، و بر بنیاد اين بينش که جایگزین ِ فرمانروایی اسلامی کنونی می بایست يک فرمانروایی ملی و سکولار دموکرات باشد، «پيوند سرای نويسندگان، شاعران و هنرمندان ِ سکولار دموکرات ايران» (که از اين پس، در اين سند: «پيوند سرا» نامیده می شود) در تاريخ 14 امرداد 1393 خورشیدی (در یک سد و هشتمین سالگشت ِ پيروزی انقلاب ِ مشروطهء ایران) آغاز ِ کار ِ خود را به آگاهی هم ميهنان می رسا ند.
 بند ِ دو: «پيوند سرا» نهاد مستقل مدنی، اجتماعی، و فرهنگی است که می خواهد:
- نويسندگان، شاعران و هنرمندان تبعيدیِ ايرانی ِ باورمند به  آماج های سکولار دموکراسی را گرد هم آورده و آنان را به کوشندگی در راستای گسترش ِ فرهنگ سکولار دموکراسی در میان ِ مردمان ِ ايران، از راه ِ قلم، هنر و گفتارشان برانگیزاند.
- آنان را در راه ِ پخش و گسترش ِ اينگونه کارها همیار و کوشا باشد.
- با برپایی ِ همایش ها، جشنواره ها، سخنرانی ها، شعرخوانی ها و نمايش ها و هر گونه کارکردهای شنیداری و دیداری ديگر، و نيز انجام پژوهش ها و بررسی های پيگير، نشان دهد که سپهرِ روشن اندیشی و روشنگری آفرینشگر ايرانی می خواهد تا در ساختن ِ آينده ای سکولار دموکرات برای ايران بهره ای کارساز داشته باشد.
بند ِ سه: چگونگی «سکولار دموکرات» به شمار آمدن هموندان ِ «پيوند سرا» ، در سندی به نام «پيمان نامهء عصر نو» آمده که در امرداد ماه 1392 خورشیدی، به  پذیرش ِ گروه انبوهی از روشن اندیشان ايرانی رسيده و پخش گردیده است. هموندان ِ پيوند سرا خود را بدان «پیمان نامه» پایبند دانسته و بر پایه ء آن با يکديگر هم پيمان می شوند.

بند ِ چهار: هموندی در «پيوند سرا»، با نامِ راستین ِ درخواست کننده، با پُر کردن ِ برگ ِ درخواست ِ هموندی و پایبند شدن به «پيمان نامهء عصر نو» و این بنیادنامه،  و نيز پذیرفته های همايش های آيندهء «پيوند سرا»، و همچنين نشان دادن ِ اسنادی که گواه بر  نويسنده، شاعر، يا هنرمند بودن درخواست  کننده باشند شدنی است. «گروه ِ دبيران پيوند سرا» در پذيرش يا رد ِ درخواست  ها آزادند؛ اگرچه نمی توانند کسی را به انگیزه و دستاویز باورهای سياسی اش از هموندی در «پيوند سرا» باز دارند.

بند ِ پنج: بنيادين ترين نهاد همهء برنامه ريزی های کلان ِ پيوند سرا «همايش همگانی هموندان ِ پيوند سرا»  خوانده می شود که در فروردين ماه هر سال، با انتشار فراخوان ِ «گروه ِ دبيران ِ پيوند سرا»، به گونه ی اينترنتی سامان داده می شود.

بند ِ شش: پس از برگزاری همايش فروردين ماه 1394 خورشیدی، «گروه دبيران ِ پيوند سرا» دارای هفت هموند خواهد بود که همگی آنان از سوی «همايش همگانی  ِ سالانه » برگزیده خواهند شد؛ آنان گردانندهء کارها و رویدادهای «پيوند سرا» در يک سال خورشيدی بوده و هر يک، با همانديشی در ميان خود، بخش ويژه ای از کارهای «پيوند سرا» را انجام می دهند. گزینش ِ دوباره ی آنان به  هموندی در «گروه ِ دبيران ِ پيوند سرا» همواره شدنی است.

بند ِ هفت: شیوه ء انجام ِ نشست های «گروه ِ دبيران ِ پيوند سرا» بر بنياد آیين  نامه های درونی  ِ فراهم شده از جانب همين گروه خواهد بود.

بند ِ هشت: گزينش هرگونه دگرگونی در اين بنیادنامه، و نيز پايان دادن به کار ِ «پيوند سرا»، تنها با برگزاری «همايش همگانی  ِ ویژه» شدنی است. اينگونه همايش ها با فراخوان ِ دست  کم پنج تن از هموندان ِ «گروه ِ دبيران ِ پيوند سرا»، و با زمانی يک ماهه، از راه اينترنت، برگزار خواهند شد.

بند ِ نه: هرگاه «گروه ِ دبيران ِ پيوند سرا» شایسته بداند می تواند در کشورهای گوناگون ِ جهان دارای انجمن های کشوری باشد که همگی برابر ِ با پيش بينی های آمده درآیين نامه های فراهم آمده از سوی «گروه ِ دبيران ِ پيوند سرا» به  کار می پردازند.

بند ِ ده: اين اساسنامه، که در 10 بند، در تاريخ 14 امرداد ماه 1393 خورشیدی فراهم آمده، در نخستين همايش همگانی پيوند سرا به ويراستاری و پذیرش ِ فرجامین هموندان اين نهاد خواهد رسيد.
 *****
افزوده: تا برگزاری ِِ نخستین «همايش همگانی ِ هموندان ِ پيوند سرا» در فروردين ماه 1394 خورشیدی، و انجام ِ گزینش هائی که در اين همايش انجام می شود؛ نويسندگان اين بنيادنامهء پيشنهادی، نامبردگان زير را برای انجام کارکردهای زير بر گزيده اند تا کارهای بایسته را برای برپایی نخستین همايش ِ همگانی ی هموندان ِ «پيوند سرا» در فروردين ماه 1394 خورشیدی، به انجام رسانند و به هنگام برگزاری  ِهمايش همگانی فروردين ماه 1394، نامبردگان در بالا حقوقی برابر با دیگر هموندان ِ «پيوند سرا» خواهند داشت و همان همايش دبيران جديد پيوند سرا را بر خواهد گزيد.
-                      دکتر اسماعيل خوئی: سرپرست گروه
-                      دکتر اسماعيل نوری علا: هماهنگ کنندهء گروه
-                      خانم پرتو نوری علا: سردبير پايگاه اينترنتی پيوند سرا
-                      آقای آبتين آيينه: سرپرست کارهای اداری و مالی گروه
همچنين در کنگره ی سکولار دموکرات های ايران (بوخوم ـ نهم 1393) خانم پرتو نوری علا از سوی پيوند سرا آغاز به کار آن را به همگان خبر خواهند داد.

آبتين آينه ـ افشين بابا زاده ـ اميد پوريوسفی کرمانی ـ طاهر جام برسنگ ـ هادی خرسندی
اسماعيل خوئی ـ سبا خوئی ـ محسن ذاکری ـ حميدرضا رحيمی ـ فريدون معزی مقدم
سيروس ملکوتی ـ اسماعيل نوری علا ـ پرتو نوری علا ـ اصغر واقدی
*****
توضيح: نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات که علاقمند به همکاری یا عضویت در "پیوند سرا" هستند می توانند از طريق ای ميل زير با خانم پرتو نوری علا تماس بگيرند.

هیچ نظری موجود نیست: