پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۴ آذر ۱۲, پنجشنبه

ناخنگیران / شعر به دو زبان فارسی و انگلیسی / مجید نفیسی


ناخنهایم را میگیرم
خُرده
های آن را
در پاشنه
ی در میریزم
و از خانه بیرون می
زنم.


ناخُنگیران
به یاد خانم جان
ناخن‎هایم را می‎گیرم
خُرده‎های آن را
در پاشنه‎ی در می‎ریزم
و از خانه بیرون می‎زنم.
در بازگشت
بیست سروِ جوان
در آستانه‎ی در رُسته‎اند
و مادر بزرگ با گیسوی حنایی
و همان خال سیاه بر پیشانی
به کنار پنجره می‎آید
و لبخندزنان به من میگوید:
"نگفتم خُرده ناخن‎هایت سبز می‎شوند
و راهِ خانه را بر دجال می بندند؟"
آیا امروز
روزِ ناخنگیران است
یا صورِ اسرافیل؟
تبعیدیان به زادگاه خود بازگشته‎اند
مردگان به زندگان پیوسته‎اند
و پسری که می‎گذاشت مادر بزرگ
ناخن‎هایش را بگیرد
به بهشتِ سرسبز خود بازگشته است.

۲۸ مه ۱۹۹۹

Nail Clipping Day
In Memory of Khanom Jan


I clip my nails
Pour their trimmings
Over the threshold
And leave my house.

When I return
Twenty young cypresses
Have sprung up at the doorway
And Grandma with hennaed hair
And the same black mole on forehead
Comes to the window
/and tells me with a smile:
“Did I not tell you
Your nail trimmings will grow
And block your doorway to the Antichrist?”

Is today a day for nail clipping
Or the angel of trumpet for resurrection?

The exile have returned home
The dead have joined the living
And the boy who let Grandma
Clipped his fingernails
Has returned to his green paradise.

Majid Naficy
May 28, 1999

هیچ نظری موجود نیست: