پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۴ مهر ۲۳, پنجشنبه

آوازهای "ناظم حکمت*" به خون نشست / شعر / رضا مقصدی

همسایگان ما
در خاک های خاطره خفتند. 
همسایگانِ آینه وُ آه
آوازِ روسفیدیِ صبحی بلند را
بر سینه‎ی سپیده نوشتند.

آوازهای "ناظم حکمت*" به خون نشست 
رضا مقصدی

همسایگان ما
در خاک های خاطره خفتند.
         
همسایگانِ آینه وُ آه
آوازِ روسفیدیِ صبحی بلند را
بر سینه‎ی سپیده نوشتند.

در اوجِ مهربانیِ دل‎های شادمان
در رویشِ دوباره‎ی یک باغِ ارغوان
این بار هم
آوازهای "ناظم حکمت" به خون نشست.

مهتاب، بر سیاهی‎ی تابوت‎ها خمید.
خورشید، بر تباهی‎ی ایام، خیره گشت.

اما ستارگانِ درخشانِ دور دست
رازی شگفت را
با جانِ عاشقانِ جهان گفتند.

فردا اگر ترانه سُرای سپیده‎ها
بر ساحلِ صمیمیِ دریا سفر کند

زیباتر از همیشه بیفشانَد
آوازهای "ناظم حکمت" را.

*ناظم حکمت شاعرسرزمین ترکیه و شاعربزرگ آزادی، در سال 1963 براثر سکته ی قلبی جان سپرد.

هیچ نظری موجود نیست: