پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۳ آبان ۶, سه‌شنبه

دختر اصفهان / شعر ، به دو زبان فارسی و انگلیسی/ مجید نفیسی


دختر اصفهان! دوستت دارم
بخاطر جسارت زيبايت.
  
                     دختر اصفهان 
مجید نفیسی
پس از شنيدن خبر اسيدپاشی به زنان اصفهان

دختر اصفهان! دوستت دارم
بخاطر جسارت زيبايت.

اگر بايد چادر سر كنی
می گذاری تا روی شانه ات فروبلغزد.
اگر بايد روسری به سر اندازي
می گذاری تا فرق سرت پس نشيند.

آن كس كه بايد رو بگيرد
مردكِ بيماری ست
كه امروز ريش و دستار گذاشته
تا ناتوانيَش را بپوشاند.

اگر از آسمان اسيد ببارد
يا از زمين خون بجوشد
دختر اصفهان!
چهرۀ زيبايت را مپوشان
دست دلدارت را بگير
از كنار رودخانۀ بی آب بگذر
و با آن لهجۀ شيرينت
از دوست داشتن بگو.

          20 اكتبر 2014 


The Daughter of Isfahan
upon hearing women being attacked with acid in Isfahan


By: Majid Naficy 
Daughter of Isfahan!

I love you
For your beautiful courage.
If you have to wear chador
You let it slide down to your shoulders.
If you have to wear scarf
You let it recede to the back of your head.

The one who has to cover his face

Is a sick little man

Who’s wearing a beard and turban today
To hide his impotence.
If acid rains from the sky
Or blood bubbles up from the earth
Daughter of Isfahan!
Do not cover your beautiful face
Hold your lover’s hand
Walk along the waterless river
And speak of love
With your sweet accent.October 20, 2014

هیچ نظری موجود نیست: