پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۴ مهر ۲۲, چهارشنبه

هیس! /شعر به دو زبان فارسی و انگلیسی / مجید نفیسی

بالگَردی از بالا میغُرّد
و بارکِشی هژده چرخ
آن پائین می خروشد.
مردی در پیاده رو
برگهای خشک را می روبد
هیس!
بالگَردی از بالا میغُرّد
و بارکِشی هژده چرخ
آن پائین می خروشد.
مردی در پیاده رو
برگهای خشک را می روبد
و جیغِ جاروی بادیَ
‎اش
جانم را می
خراشد.
پنجره را می بندم
و گوش
ها را میگیرم:
هیس! هیس!
از کارگران، نه
از ابزارشان بیزارم
هر چند می
دانم
اگر شهروندان بخواهند
و شرکت
ها بگذارند
می توان به آسانی
از آلودگیِ صدا کاست
آن چنان که هر پرنده
صدای جفتش را بشنود
و من
رایانه ی سخنگویم را.
مجید نفیسی
۲۲ اوت ۲۰۱۵

Hush!

A chopper roars up there
And an eighteen-wheeler
Rumbles down there.
A man on the sidewalk
Blows dry leaves
And the scream of his leaf blower
Scratches my soul.

I close my window
And cover my ears:
Hush! Hush!

I detest
Not the workers
But their tools.
And yet I know
If citizens demand
And corporations yield
Noise pollution can
Easily be reduced
So much that every bird
Can hear the sound of her mate
And I
My talking computer.


Majid Naficy
August 22, 2015

هیچ نظری موجود نیست: