پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۳ آذر ۲۹, شنبه

به گروگانگیرِ سیدنی / شعر به دو زبان فارسی و انگلیسی / مجید نفیسی


آیا میان ملا و تَوهّم، 
         پیوندی هست؟
آیا آنكس كه خود را 
         صدای خدا می خواند
همانندِ مردِ روانپریشی نیست
كه صداهای موهوم می شنود؟


به گروگانگیر سیدنی

بیست سال پیش 
كتابت را برایم فرستادی:
دیوانی به شیوۀ غزلهای خمینی،
و اكنون 
با گروگانگیری در سیدنی
دوباره 
پا در جاپای او گذاشته ای.

آیا میان ملا و تَوهّم، 
پیوندی هست؟
آیا آنكس كه خود را صدای خدا می خواند
همانندِ مردِ روانپریشی نیست
كه صداهای موهوم می شنود؟

انقلاب ایران بسیاری از ملاها را متوّهم كرد.
آنها همه جا فاجعه آفریدند:
مصائبی آمیخته به مضحكه.

سه كشته، چهار زخمی
و بالا بردنِ پرچم "خلافت اسلامی"
از پشت پنجره ی "كافه لنت چاكولت".
آیا این آمیزه ای از فاجعه با مضحكه نیست؟
آیا این نشانه ای از نابهنگامیِ تاریخی نیست؟
بگریم یا خنده كنم؟
بخندم یا گریه كنم؟

دیری نخواهد گذشت كه دین و دولت در ایران
از هم جدا شوند
و آنها كه خود را صدای خدا می خوانند
پیشِ روانپزشك فرستاده شوند
زیرا آنها كه براستی نیازمندِ "وَلی" اند
نه هشتاد میلیون ایرانی
كه گروهی ملايِ وهم زده اند.
مجید نفیسی
۱۶ دسامبر ۲۰۱۴ 


To the Hostage-Taker in Sydney
By : Majid Nafici 
Twenty years ago you sent me your book:

A divan of lyrics in the style of Khomeini,

And  now with taking hostages in Sydney

You walk in his footsteps again

Is there a link between mullahs and delusion?

Is the person who calls himself the voice of God

Similar to a psychotic who hears delusional voices?

The Iranian Revolution made many mullahs delusional.

They created catastrophe everywhere:

Tragedies mingled with comedies.

Three deaths, four injuries

And raising an Islamic Caliphate’s flag

Against the window of Lindt Chocolate Café.

Is it not a mixture of catastrophe with comedy?

Is it not a sign of anachronism?

Should I cry or laugh?
Should I laugh or cry?

It will not be long before Iran

Will have a separation of religion and state,

And those who call themselves the voice of God

Will be sent to psychiatrists.

Because those who really need “guardians”

Are not eighty million Iranians
But a group of delusional mullahs.

Majid Naficy

December 16, 2014


هیچ نظری موجود نیست: