پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۳ شهریور ۳, دوشنبه

کفش های سیمین، شعر، الف. ماهان

برای سیمین

سوم است
حراج می کنند
کفش های خانمِ بهبهانی را
خیلِ دوستداران هم، جمع
خیلی اعضای آشکار و پنهان حکومت
آمده یا نماینده فرستاده
یک روحانی بلند پایه گفت:
- آب هم از این کفش ها خوردن
حلاوتی دارد.
آری رکوردِ قیمت کفش نجومی شد!
از وزارتِ رُعب
دو جفت بردند
بر سر لنگۀ آخری
دستِ آخر، زد و خوردی هم رخ داد.

روزِ اول بوده پس
دریچۀ اتفاق، بسته دوقفله
تا چیزی نیافتد
غروب اما
ستاره ها دمیده بودند همه
آرایش کرده، درخشانتر از همیشه
گویا مهمان عزیزیشان
عاقبت آمده بود.
19/8/2014

ا- ماهان

هیچ نظری موجود نیست: