پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۴ شهریور ۲۰, جمعه

كاغذ پل ها / شعر / افشین بابا زاده

كاغذِ پلها را روى شانههايش گذاشت. آفتاب تا زير پل ريخته بود. رودخانهاى از عشق و رنجش، زير پل مىخروشيد.  هيچكس روى پل پا نمىگذاشت.  كاغذهاى گذرگاه روى شانههايش وَرَق مىخورد. همه چيز سنگين بود؛ هوا، مه و نسيمى كه از لابلاى درختها روى چهرهاش مىوزيد تا اشكِ ناباورى خداى واژگان را بخواند. از زير پل نگاه كرد. خودش را زيرِ آوارِ نوشتهها پيدا كرد.


کاغذ پل‎ها

پل خمار و 
             خواب آلود  
گويى روى شانههايش ريشه دوانده بود.  
ره گذران گام به گام 
          با پلهاى خراب پشت سرشان مىرفتند.
پل توان ايستادن نداشت
او هواى سنگين 
                   مه و 
                          نسيم را 
                                  مىنوشت.
   پلهاى پشت سرش نيمه خراب ايستاده بود.
         بوى كاغذ و
                         كافور
        نوشتهها
                            از روى شالودهاش 
                                              مىگذشت.  
پلها 
     در اندوهِ آب شدن برف قلهها 
               تا بسوى اين كاغذها سرازير شوند.  هیچ نظری موجود نیست: