پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۴ شهریور ۲۳, دوشنبه

آگهی انتشار کتاب سانتیاگو، یک روز اکتبر / کارمن کاستیلو / ترجمۀ شیدا نبوی

                           سانتیاگو، 
یک روزِ اکتبر
کارمن کاستیلو
ترجمۀ شیدا نبوی

سانتیاگو، یک روزِ اکتبر، روایتی است از کارمن کاستیلو (Carmen Castillo) مستندساز و نویسندۀ شیلیاییِ مقیم فرانسه و همسر رهبر سازمان "میر"، در بارۀ شیلیِ کودتا علیه آلنده، و سال‎های خونین هفتاد میلادی، و با گفتگو از یکی از رهبران اصلی مبارزات آن دوران: میگوئل انریکوئز (Miguel Enriquez) رهبر "میر"...

سانتیاگو، یک روزِ اکتبر، از شیلیِ آلنده میگوید و از کودتا و از فرداهای کودتا. از تلاش برای بهروزی مردمان میگوید و از مبارزه با کودتاچیان و علیرغم همۀ سلطۀ نیروی خون و مرگ و سرکوب سیاه ...

سانتیاگو، یک روزِ اکتبر، از تجربیات مبارزاتی انقلابیان شیلی، زندانیان، شکنجه شدگان، اعدامیان، و ناپدیدشدگان در رژیم اگوستو پینوشه میگوید ...

تاریخ تنها آشنائی با چه بود و چه شدِ گذشتهها نیست، دعوتی به پرسیدن از چرائی و اندیشیدن دربارۀ آن هم هست ...

مهر-1394 - 184 صفحه

هیچ نظری موجود نیست: