پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۴ شهریور ۲۳, دوشنبه

سرزمین من، بانوی من / شعر / منوچهر کوهن

بگوی با من!
آن افسون بهشت ساحرانه موعود
             چه زمان با افسانهی سیبها در آمیخت؟ 
و خاکِ پاک و تابناک زادگاهم را
            در اعماق خرافات قرون، مدفون کرد؟
اکنون چگونه می‎توانم در غیاب خاک گمشده ام، دشتِ دستان تو 
رویای پروازِ نیلی و آرامش آبی را
که از یاد نوعروسان ارغوانی جهان رفته است     
              از نو نظاره کنم؟

سرزمین من، بانوی من / شعر / منوچهر کوهن 
 در سا لگرد تبعید اجباری

بانوی من،
          سرزمینِ من، دستان توست!   
                   دستان من، سرزمین کیست؟
بانوی من،
برخیز و با اندوه 
          بنگر به ساحل قدیمیِ آب‎هایت
              که انباشته از خونابه و پلشتی است
نظر کن به بیکرانه‎های شیار شده 
و سوخته‎ی جلگه و دشت‎هایت،
                            زمین و خاک ......
                                  آسمان و هوای آلوده ات
و بدان هم اکنون در نیمه‎ی  پایانی راه
                 با تارهای سپیدِ مو، همیشه عاشق
ایستاده ام هنوز.... در انتظار امواج سهمگین حضور تو
                          بگو! نسیم نجات بخشِ ما 
از کدام سوی خواهد وزید؟
***
سرزمین من....
          جاودانه افراخته باش 
                  در قامتی به بلندای آسمان
                      و برخیز، بسرای، بخوان، فریاد کن
و با تلاطم جان و امواجت، پاسخم گوی
                امواج شعر و جانم
                  در کناره‎ی کدام جام آرام  میگیرند؟
بگو ... کُنده‎ی کبود خاکت
آبگینه‎ی کدامین چشم کَنده و نگاه خونین است؟ 
                یا آشیانه‎ی کدامین لبان بهم دوخته
                   و مدفن خاکستر کدام اسیران سوخته؟
 بامن بگو، در افق‎های سیاه و موشک باران شده جهان 
                               راهِ رهائیِ فانوس‎ها کجاست؟

آه ....بانوی سرزمین من
                   بانوی راز آبها و خاک‎ها
اکنون بگوی با من
آن افسون بهشت ساحرانه موعود
             چه زمان با افسانهی سیبها در آمیخت؟ 
و خاک پاک و تابناک زادگاهم را
              در اعماق خرافات قرون، مدفون کرد؟
و اکنون چگونه می توانم در غیاب خاک گمشده‎ام 
                                              د شتِ دستانِ تو 
رؤیای پرواز نیلی، و آرامش آبی را
که از یاد نوعروسان ارغوانی جهان رفته است     
                         از نو نظاره کنم؟
حوای من... زاینده‎ی روزها و آرزوهای من
سرفراز باش! سر برافروز... و با غرور
                                 از پگاه تا شامگا ه
تا شاید.... نام و خاک گمشده‎ام را بازیابم  
          و لحظه‎ای فراموش کنم 
                     سوگِ دل‎گرفته‎ی نسیم را
در دشت‎های سوخته‎ی تو، تهی از ترنّم مهر
و جنون گدازه آتش‎های خفته و بناگاه رها شده را
                               بر فراز قله‎هایت
اما، خالی از حماسه خشم و خروش 
که در افسردگی تو، رود هستی، سرود بودن را
                           دیگر زمزمه نمی‎کند 
بانوی خاک خوب من
              دگر باره قد برافراز... رخ برافروز
بخرام، بخند، بسرای، پاسخم  گوی.  
و با سرانگشت دستان زیبایت، اشارتم کن
تا کدام کرانه‎ی افق‎هایت،
   کتاب  شور و شعرهایم را میتوانم گشود؟
شکوفه قلب تو..... این تنها خانه‎ی من
در کدامین بهار جاودان، خواهد شکفت؟
و غمزۀ غرور بی‎پایان
       چه زمان از نو شعله برخواهد کشید؟
 و دلیری آغاز خواهد کرد...

آه ... سرزمین من....
    بانوی امواج  در فراز و فرود
                  سرزمین روزها و رؤیاهای من
متولد شو! دگر باره، از زهدان تاریخ و عشق، شعله‎ور شو
در گستره‎ی  کرشمه‎ی خلقت و زایش                      
                        و خاستگاه پر شور سرایش
و جان و جهان را، جملگی به ترانه و ترنّم ابدی بسپار
و باور کن.... تا هنوز و تا همیشه
                                  حتی با تارهای سپید عاشق
در انتظار اوج عشق و غرورت، ایستاده‎ام
                  و سرزمین قلب و عشق من از آن توست 
و آنگاه با نگاهت... باز گوی با من 
                                     دستان من، سرزمین کیست؟
  
    2013/ ژوئن
                                                                          هیچ نظری موجود نیست: