پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۴ بهمن ۱, پنجشنبه

به سرکوب و خفقان در ایران اعتراض و از گردهمائی پاریس پشتیبانی میکنیم


طنین افکندن صدای سرکوب شده و حق طلبانه مردم ایران که کوچکترین درخواست قانونی آنان با سرکوب و دستگیری و محکومیت به زندانهای دراز مدت مواجه میشود، وظیفه ما و تمامی وجدانهای بیدار و مدافع حقوق بشر در سراسرجهان است.

در اعتراض به نقض روزمره حقوق بشر و محروم کردن شهروندان ایرانی از طبیعیترین و ابتدائیترین آزادیهای فردی و اجتماعی و در اعتراض به ادامه سرکوب، دستگیری، شکنجه و اعدام دگراندیشان و مدافعان آزادی و حقوق بشر در ایران، جمعی از ایرانیان و نهادهای مدافع حقوق بشر در فرانسه به هنگام سفر حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران به این کشور، تظاهراتی را با درخواست های زیر برپا خواهند داشت: 
"آزادی بیان و اندیشه و رسانه و تشکل، آزادی زندانیان سیاسی-عقیدتی، لغوشکنجه و اعدام، حقوق برابر برای همه شهروندان ایران، پاسخ به دادخواهی خانواده های قربانیان سرکوب".

ما نهادهای ایرانی مدافع حقوق بشر در سرتاسر جهان ضمن پشتیبانی از درخواستهای فوق، حمایت خود را از گردهمائی و تظاهراتی که به مناسبت سفر رئیس جمهور ایران به فرانسه برپا خواهد شد، اعلام میداریم. ما از تمام شخصیتها و مجامع و نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر در جهان میخواهیم که از این فرصت استفاده نموده و رعایت حقوق شهروندان ایرانی را از ایشان مطالبه نمایند.

طنین افکندن صدای سرکوب شده و حق طلبانه مردم ایران که کوچکترین درخواست قانونی آنان با سرکوب و دستگیری و محکومیت به زندانهای دراز مدت مواجه میشود، وظیفه ما و تمامی وجدانهای بیدار و مدافع حقوق بشر در سراسرجهان است.

همبستگی برای حقوق بشر درایران       

امضاء:
۱ - اتحاد برای ایران ـ بلژیک
۲ - انجمن تئاتر ایران و آلمان، آرکاداش ـ کلن
۳ - انجمن همبستگی ایرانیان - دالاس
۴ - انجمن جمهوریخواهان ایران - پاریس
۵ - انجمن فرهنگی ایران - سوئیس
۶ - انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران/ هامبورگ
۷ - ایران آزاد - کانون دفاع از حقوق بشر، آزادی و دموکراسی – آلمان
۸ - بنیاد اسماعیل خویی
۹ - پیوندسرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران
۱۰- جامعه دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در ایران - سوئد
۱۱- جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران ـ شاخه بلژیک
۱۲- حامیان مادران پارک لاله - دورتموند
۱۳- حامیان مادران پارک لاله - هامبورگ
۱۴- حامیان مادران پارک لاله - لندن
۱۵- شبکه همبستگی ملی فرزنو - کالیفرنیا
۱۶- فدراسیون اروپرس
۱۷- کانؤن مدافعان حقؤق بشر کردستان
۱۸- کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
۱۹- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران - شیکاگو
۲۰- کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی - پاریس
۲۱- مادران صلح مونترال
۲۲- همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران - مونترال
۲۳- همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران - نیویورک

۲۴- همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران - لوس انجلس


هیچ نظری موجود نیست: