پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۳ اسفند ۱۶, شنبه

چه شعری / شعر/ الف. ماهان

چه شعری
تر، عظیم، سنت، مدرن
واقعیتِ عریان
حسْ با پوست و بله استخوان
در حدِ ایجاز
و ایجاب، بهتر از هایكو
در كمالِ اعجاز


چه شعری
تر، عظیم، سنت، مدرن
واقعیتِ عریان
حسْ با پوست و بله استخوان
در حدِ ایجاز
و ایجاب، بهتر از هایكو

در كمالِ اعجاز
سنتیدن در مدرن
بحرانِ رهبری در شعرِ معاصر حلْ
همه پستچی
با شعرِ شعیرِ رهبر:
»‌امام اعدام‌می‌كرد*
من زندانی‌می‌كنم

شعرِ تر، شعرِ رهبر
ركنِ ركینِ كشور
با این گشادی قافیه شعر
به زندان می‌اندازد
بجای رهایی
مدرنیدن در سنت
سنتِ پست‌مدرْ، دریدن در زندان
زندان بزرگِ روزنامه‌نگاران
زندانِ سیاهِ زنان
زندانِ گشادِ تنگ‌دستان
زندانِ خودی دگراندیشان
حالیا خالِ زنخدانِ تو باد
نوشته بر دیوارهاش‌ با نستعلیقِ جلی
تعلیقِ شعارِ رهبر:
امامِ سابق اعدام‌می‌كرد
من به زندان‌می‌كُشم.
می‌كِشد و می‌كُشد
بلی شعرِ بلندِ كِش‌ش‌ش‌.‌.‌.
آمد كه بگیرد جهان
كیش‌ دهد دستها به كج‌ج‌ج‌.‌.‌.
اخبارِ آخرالزمان
دستها كش‌می‌آیند.
ــ كجكی؟ در جیبِ كی؟

ــ این كه از هند اومده
با ماشینِ بنز اومده
جونِ من بگو*
زیرِ اون عبا، توی اون قبا، كجاش‌ كجه؟
می‌خواند از آن بالاش
مهوش‌ در گوشِ خداش‌:
ــ با اینهمه كجی،
جونِ ما بگو، كجای خلقتت راست؟
ــ خوابند وزیران و خرابند آخوندان
بردند به غارت همه نفت و زرِ ایران
جوابش‌ می‌دهد با تار
عارف قزوینی .‌.‌.

قبلی هم شعر می‌نمود، هندی*
نه فراری باشد به هند
ترسِ قطعه‌قطعه شدن به دندانهای چگین
نه، بناداشت خود قطعه‌ها
روی بامِ مدرسه
زیرِ پای فاطی با ژ3
بعدها خمپاره، خمسه‌خمسه
و خداوند سخن می‌گوید
ما
تكیه بر تختِ بهشتِ زهرا
»‌ما مجانی نمی‌كنیم آب و برق و اتوبوس‌ را
ما عظمت‌می‌دهیم معنویت در شما‌«
ما صادرمی‌كنیم بوس‌ را.
چنین فرمود خداوند قبرستانها
هفتصد حجله یك شب در اصفهان
جوانِ ناكامِ بی‌بوس‌، غلامعلی اكبری .‌.‌. صدق الله العلی العظیم
شعرِ رهبر، شعرِ برتر
همان سنتِ شعرِ تر
شد برای فاطی، تنبانها
به همان خالِ لبش‌ قسم
میلیاردها تنبان
در حسابهای فاطی
كنده از پای كی؟
خدایا كجاش‌ كج‌بود؟
از هند آمده‌بود
با شلاق و بلیزِر
و جنازة سوخته یك روسپی بر شانه‌هاش
فوكو و رولو، دو گُنده‌لاتِ پیگال همراش
تا بتركاند معنویت
آدم كنند ما را

تو كه از قُم اومدی
با ماشینِ سُم اومدی
جونِ من بگو، مرگ ما بنال
زیرِ اون عبا، توی اون قبا
كجات كجه؟
دو سه پاسبانِ مستِ می‌خواندند
سرِ هدایت
جلوی مشروب‌فروشی سوخته

و تركید معنویت:
فاطی فاطی قره‌قاطی
آواره دربدر بی‌پدر
ما صادرمی‌كنیم بوس‌ را
خاك‌برسر، خون‌جگر
صادراتِ كشور
نفت و فاطی
مغز و كلیه
به خالِ لبِ فاطی
كه قطره‌ای خون
خونِ ایران

28/1/2015
ا- ماهان

نقل از رهبرِ ج.ا
صفویه بسیاری اهلِ فرهنگ را برای شیع‌شدن به یكان ویژة خود یعنی چگینها سپردند. چگینها ‍
بنا به سنتهای قبیله‌ای، گوشت قربانی را زنده زنده می‌جویدند.
تصنیفِ بانو مهوش‌ از بنیانگذاران موسیقی پاپ در ایران. تشییع‌جنازة ایشان بزرگترین ‍
بود قبل از آیت‌الله خمینی.
میشل فوكو، فلسفه‌بازِ فرانسوی مرید خمین شده‌بود. برداشتش‌ در تهران از انقلابِ ‍
اسلامی چنین بود: »‌یك ملت تصمیم‌گرفته آدم شود!‌«
خود آیت‌الله هم در بابِ حمله اعراب به ایران گفته »‌ده‌هزار عرب آمدند و آدم‌كردند ‍
ما را. آدم نبودیم ما و .‌.‌.‌«
اریك رولو. سردبیر وقت لوموند و مرید آغا تا جایی كه در مطبوعات فرانسه، آیت‌الله ‍
رولو خوانده‌می‌شد.
مالزی هم به صف واردكنندگانِ روسپی از جمهوری اسلامی پیوسته.


هیچ نظری موجود نیست: