پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۴ اسفند ۶, پنجشنبه

زمان رأی‌ گیری شد، بیایید! / شعر / محمد رضا عالی‌ پیام (هالو)، شاعر زندانی‌

محمد رضا عالی‌پیام، «هالو» دوران محکومیتش را در زندان رجایی‌شهر می‌گذراند. این شاعر خوش‌سخن، در بحبوحه انتخابات، شعر زیر را سروده است:
آهای ‌ای خلق ایرانی کـجـاییـد؟
زمـان رأیگیری شد، بیـاییـد

زمان رأی‌گیری شد، بیایید!


آهای ‌ای خلق ایرانی کـجـاییـد؟
زمـان رأیگیری شد، بیـاییـد

بیایید ‌ای خلایق از چپوراست
که میهن باز محتاج شماهاست

اگر بیکار هستی یا «سر کار»
اگر هستی «سُر وُ مُر» یا که بیمار!

بیا ‌ای هموطـن، ایرانـیِ پـاک
طرفداران من، قـوم یقـه چاک

بیا با نای و شیپور و دَف و بوق
بریز آرای خود را توی صندوق

به نفـع من بده رأی خودت را
که مـن بهترترینم جـان مــولا

چه کس گفته که فرزندان بهتر
نماید زندگی را هر چه بهتر

که هر فرزند یعنی یک عدد رأی
بهشرطی که بهاین جانب دهد رأی

کنم ایران و ایرانی سر افراز
کنم مرغ شما را اردک و غاز

جهان را پُر ز‌های و هوی سازم
کچـل‌هـا را همـه پر موی سازم

گَهی اِل کـرده گَه بِل می‌کنم من
صدای خویش را ول می‌کنم من

که‌ ای مردم، خلایق، ایهاالناس
به روی یازده من می‌کشــم آس

اگر دادم خزر را از کف آسان
کویر لوت را سـازم گلستـــان

چنان فیلی هوا بنـمایم این بار
که دود از کله‌ات خیزد چو سیگار

به هن و هن بینـدازم نفـس را
براندازم ز بن نسل مگـس را

که ننشیند به روی کله‌ی تاس
خصوصا کله‌ی تاس کل عباس

صدای وزوزش را می‌بُرم من
قسم بر جان مولا می‌خورم من

که ما بین همه، سَـر تر منم من
غولنـج غول‌ها را بشکنــم مـن

چنان با پنبه کلــه می‌بـُرم نـرم
که قیصرگوید:«ایولا دَمت گرم»

بود در کیسه و در چنته‌ی من
هزاران وعده اما پای خرمن

گــداها را نمــایم راکــفلرها
به زیر پای هر یک رامبلرها

قسم بر تار موی هر چه مَرده
کنـم بهـر شمــا تـخمِ  دو زرده

شیـاطیـن بـزرگ و بچــه خنـاس
یوسوس فی صدور الناس وسواس

ز هول من گریزان است و ویلون
خرد سوراخ موشی را دو ملیـون

عمو سام از چَک من گوید ‌ای آخ
نشانش می‌دهم یک دانــه بیــلاخ

من آن هستـم که رستـم بـوُد قُلدر
کنـم هـرکـول را با یـک لـگد قُـر

اگر چــه بی سبیـل و ریش هستـم
برای تاس‌تان «جف شیش» هستم

غمت را خوش به حالش می‌کنم من
«دل‌ ای دل» را حلالش می‌کنم من

کنم کاری که روز و شب بخندی
چغنــدر را کنـم سیـب پَشنــدی

هر آن چه دیگران گویند باد است
تز من «مرده باد و زنده باد» است

خلایق اقتـــدا بـر مــن نماییــد
ادای دیـن بـر میهـــن نمـاییــد

بهپیش‌ای هموطن، بازو بهبازو
بـرای رأی بـر آقـای هـــــالـو
آخرین پیام تصویری آقای هالو قبل از ورود به زندان

هیچ نظری موجود نیست: