پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۴ اسفند ۲۰, پنجشنبه

به پیشنهاد بنیاد میراث پاسارگاد سال ۱۳۹۵، سال بزرگداشت مهستی گنجوی، نام می گیرد

امسال بنیاد میراث پاسارگاد، به دلایلی که ذکر خواهد شد، تصمیم گرفته است تا سال  ۱۳۹۵ را به نام «مهستی»، یکی از ارزشمندترین شعرای پارسی زبان ایران، نام گذاری کند؛ زنی شجاع و اندیشمند  که ۹۰۰ سال پیش چنان زیست و چنان اندیشید و سخن گفت که اکنون زنان بزرگ و برابری خواه جهانی میاندیشند و میگویند.


بنیاد میراث پاسارگاد، به رسم ۱۰ سال گذشتهی خود، امسال نیز، در آستانهی بزرگترین و مهمترین عید و جشن ایرانیان، نوروز جهانی، نامی را برای سالی که از راه میرسد انتخاب و پیشنهاد میکند.

این انتخاب، چون همیشه، در چارچوب نگاهداری و نگاهبانی از میراثهای فرهنگی و تاریخی ایرانزمین انجام میگيرد.

هدف بنیاد میراث پاسارگاد از نامگذاری این سالها متوجه ساختن مردمان به ارزشهای کم نظير میراثهای فرهنگی و تاریخی ایرانزمین، در طول تاریخ، بوده است؛ میراثهایی که بهدلیل بیتوجهی، تبعیض، و فرهنگ ستیزی در سایه قرار گرفته یا در خطر ویرانی و نابودی افتادهاند.

یکی از این میراثها بهوجود شخصیتهای بزرگی مربوط است که بهدلیل استثنایی بودن در حوزههای علمی، ادبی، سیاسی، و فرهنگی جهانی دهشهای مهمی به تاریخ سرزمين خود و به جوامع بشری داشتهاند.

امسال بنیاد میراث پاسارگاد، به دلایلی که ذکر خواهد شد، تصمیم گرفته است تا سال ۱۳۹۵را به نام «مهستی»، یکی از ارزشمندترین شعرای پارسی زبان ایران، نام گذاری کند؛ زنی شجاع و اندیشمند که ۹۰۰ سال پیش چنان زیست و چنان اندیشید و سخن گفت که اکنون زنان بزرگ و برابری خواه جهانی میاندیشند و میگویند.

مهستی، از ادبا، متفکرین، موسیقیدانها، و پایهگذار مکتب «شهرآشوب» است. او در قرن پنجم و ششم زیسته و ساکن شهر گنجه، زمانی که گنجه جزو شهرهای ایران شناخته میشد، بود.

از او مجموعهای رباعی باقی مانده که در آن از کارافزارها، حرفهها، و صنایع  و اصطلاحات فنی دورهای که زندگی میکرده، نام برده و آگاهیهای روشن و با اهمیتی داده است. به گونهای که میتوان از آنها بهعنوان نوعی گزارش تاریخی نام برد.

مهستی بهدلیل زن بودن و قرار گرفتن در سایهی مردسالارانهای که قرنهاست بر سرزمین ما افتاده، در حیاتاش مورد آزار و فشار زیاد متعصبین قرار گرفت اما او شجاعانه مقابل بیدادها ایستاد و با نیروی اندیشه و هنرش توانست نام خود را تا امروز زنده نگاهدارد.

بسیاری از شعرهای مهستی نشانگر ذهنیتی است که نه تنها به برابری زن و مرد باور دارد، بلکه آن را اعلام و فریاد میکند. فریادی که به ويژه امروزه در  سرزمینمان نیز معنا و مفهومی بزرگ دارد:

ما را به دَمِ پیر نــــگه نتوان داشت
در خانۀ دلگیر نــــگه نتوان داشت
آن را که سر زلف چو زنجیر بوَد
در خانه به زنجیر نگه نتوان داشت

متاسفانه اکنون نیز مهستی بهشدت مورد بیمهریِ متعصبین در ایران قرار دارد تا جایی که سازمان میراث فرهنگی ایران حاضر نبوده حتی از مهستی بهعنوان یکی از مشاهیر پارسی گوی نام ببرد و حتی در برابر جمهوری آذربایجان، که او را بهعنوان مهمترین و اولین شاعر آن کشور به یونسکو معرفی کرده کاملا ساکت و «راضی» بوده است.

ما، اگرچه معتقدیم که میراث فرهنگی و تاریخی، و همچنین شخصیتهای استثنایی در زمینههای گوناگون، متعلق به کل جامعهی بشری هستند، و خوشحاليم که لااقل در کشور آذربایجان قدر و منزلت این زن بزرگ را گرامی میدارند، اما باور داريم که سکوت و بیتوجهی مسئولین میراث فرهنگی در ارتباط با مشاهیری که به تاریخ ما نیز ربط دارند، آن هم بهدلیل ملاحظات سیاسی یا مذهبی،  به میراثهای بشری لطمهی بزرگی میزند.

بنیاد میراث پاسارگاد، ضمن اعلام سال ۱۳۹۵به نام مهستی گنجوی و تقديم تبریک سال نوی باستانی به ایرانیان و مردمان کشورهایی که نوروز را گرامی میدارند، از همهی دانشمندان، نویسندگان، و فرهنگ دوستان تقاضا دارد که مطالبی را که در ارتباط با این شخصیت بزرگ تاریخیمان وجود دارد (چه انتشار یافته و چه منتشر نشده) برای انتشار و ثبت در آرشیو «بنیاد» برای ما بفرستند.

بيائيد امسال را به نام مهستی بزرگ، و اندیشهی برابریخواه او، آغاز کرده و برای همهی ساکنان زمين، سالی سراسر شادمانی، صلح و آزادی آرزو کنيم.

با مهر و آرزوی خرّمی
شکوه میرزادگی
از سوی بنیاد میراث پاسارگاد
اسفند ۱۳۹۵ خورشیدی ـ  مارچ 2016
کمیته بین المللی نجات پاسارگاد

هیچ نظری موجود نیست: