پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۳ مهر ۲, چهارشنبه

سال نوی روش هاشانا بر کلیمیان، بویژه کلیمیان هم وطن، مبارک باد!

Everything wonderful
and new-that’s what you’re
being wished 
at this special time of year.
Happy Rosh Hashanah


روش هشانا یا روش هشنه، عبری، به معنای سر سال یا رأس السنه است که در روز اول و دوم ماه عبری تیشری واقع می شود و عیدی است که نمود شروع سال یهودی است.
این عید بنا به معانی مختلفی که به آن داده شده است به نام های روز "داوری" یا روز "یاد بود" یا روز نواختن شوفار نیز معروف است. بنا به روایات یهودی این عید روز آفرینش حضرت آدم را خاطر نشان می کند که در آن تقدیر هر موجودی در سال جدید تعیین می شود.

هیچ نظری موجود نیست: