پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۴ خرداد ۷, پنجشنبه

نوشخانه ها / شعر / افشین بابازاده


نوش خانه ايرلندى 
هفت نوع ويسگى دارد
اما در اين نوشخانه 
يك داستان شنيدنى است 

نوشخانه ۱ 

نوش خانه ايرلندى 
هفت نوع ويسگى دارد
اما در اين نوشخانه 
يك داستان شنيدنى است 
پتريك با جولى ازدواج كرد
جولى مى زاييد و بمب حمل مى كرد
پتريك مست مي كرد
و مسلسل در زير درخت ها كنار جاده مى گذاشت
هر دو آنها مرده اند 
برادر پتريك 
پول ويسگى را مى گيرد
مى گويد: اينطورى بود 
وضع ايران چطوريه
در ايران مردم چه كار مى كنند
ويسگى را سر كشيدم 
سرم را تكان دادم 

نوشخانه ها ٢ 

اينجا يقه هاى سفيد مست مي كنند
يك پا در جيب
يك پا در لبه سيگار
ما هم يك پا در تاريخ
يك پا در تكرار  
مى نوشيم 
تا شايد 
مستى آخر شب 
و يا سردردهاى صبح 
ما را دوباره با تفنگداران مشروطه
و سبيل هاى نوك تيز آشنا كنند 

نوشخانه ٣ 

هفت شب 
خودش آمد 
نوشخانه تشنه اقيانوس مردم بود 
من هم از واقعيت دور افتاده بودم 
چون شراب در خيالات 
چون شراب در سرخى 

 نوشخانه ۴ 

سگش را با خودش آورده بود 
سگش آبجو دوست داشت 
من هم به ديوارى از 
بطرى هاى حسرت هاى به باد رفته در مستى
تكيه داده بودم 

نوشخانه ۵

در اين نوشخانه عكس نيست 
واقعيت در ديوارهاى سنگى است 
خدا اينجا كار مى كرد 
نقش مسيح روى ديوار كنده شده بود
عبادت تعطيل شده بود 
دختر جوان با نگاه مريم 
پرسيد: چه مى خواهيد 
گفتم جهنمى ترين 
مريم گفت:
از وقتي اين كليسا نوشخانه شده
خدا را بيرون كرديم 
بهشت را ساختيم
گفتم پس موخيتو 


نوشخانه ۶

مى دانم در كنج اين شهر 
نوشيدن در اين نوشخانه مهرى است
مهر جاده ها  
مهر خداى
           خزيده در اين گوشه ها  
ببين خداى من 
     راه مى رود  
             در مستى دوستانه و  
                           دشمنانه اش       
خداى من 
       نفس مى كشد 
                ميان مردم آلوده     
    
نوشخانه دار
خون بطرى  
        انگورها را بفشار
تا خداى شراب 
               لبخند بزند

اين هم سكه هاى من 
بريز 
بريز  
نوش
نوش


نوشخانه ٧


پشت ديوار اين نوشخانه 
مست هاى بي سكه نشسته اند 
ته مانده نوشيدن سكه داران را نگاه مى كنند
من  هم چند سكه دارم 
عادت به عدالت را نشانم بده 
تا بگويم
نوشخانه جاى دروغ نيست

نوشخانه ۸ 

در اين نوشخانه سگى آزادانه مى پلكد
مست ها در كأسه غذايش آبجو مى ريزند 
صاحب نوشخانه افتخار مى كند 
كه سگش آزادانه با همه دوست است 
سگ با نگاه دلسوزانه اى  
خود را تكانى مى داد و كنار شومينه مى نشست 
مقاله نيمه خوانده من هم 
در مورد آزادى در كشورى است 
كه سگهايش ولگردند
مست هايش پنهان  

نوشخانه  ۹

مى دانم در كنج اين شهر 
نوشيدن در اين نوشخانه مهرى است
مهر جاده ها  
مهر خداى
           خزيده در اين گوشه ها  
ببين خداى من 
     راه مى رود  
             در مستى دوستانه و  
                     دشمنانه اش       
خداى من 
       نفس مى كشد 
              ميان مردم آلوده     
    
نوشخانه دار
خون بطرى  
             انگورها را بفشار
تا خداى شراب 
               لبخند بزند 
اين هم سكه هاى من 
بريز 
بريز  
نوش
نوش

هیچ نظری موجود نیست: