پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۴ مرداد ۱۸, یکشنبه

آخرین اعدام در برابر چشم همگان در زمان شاه / معرفی کتاب / مسعود کدخدایی

هاشمی، زکریا
آخرین اعدام، سوئد: خانه هنر و ادبیات و نشر کتاب ارزان

 چاپ اول. 1393 [2015] . 330 صفحه
چیز زیادی در بارۀ این کتاب نمیگویم. نباید از هیجان آن کاست! باید آن را خواند! پر از صحنههای عجیب است و حس کنجکاوی نمیگذارد آن را زمین بگذاری.
خواندن این کتاب برای بهتر فهمیدن همجنسگرایی، برای وارد شدن به دنیای بیماران جنسی، و برای فهمیدن جامعه و فرهنگی که به جای چاره جویی برای حل مشکلات، آنها را نفی، و با کلماتی همچون "غلط" و "حرام" به مجرمسازی، محکومسازی، انتقامگیری و تنبیه روی میآورد، خوب، و شاید بسیار خوب است؛ و عجب روایتگری است این جانی که به راستی وجود داشته و چنین کارهایی را کرده است. این جنایتکارِ  پف... جاک... بی همه چیز!

از این سه نقطه ها تعجب میکنید؟ اگر شما هم کتاب را خواندید و توانستید مثل من و آقای زکریا هاشمی فحش ندهید، آنوقت به من ایراد بگیرید.

متاسفانه طرح جلد کتاب نامناسب و غلط انداز است، و یک بار دیگر نشان می دهد (با پوزش از آقای امیر عزّتی که در بسیاری از زمینهها استعداد خوبی نشان دادهاند) که ما هنوز نپذیرفتهایم که طراحی جلد کتاب برای خودش حرفهای است جدا. عکس دوشقّه شدۀ زکریا هاشمی با "آخرین اعدام" که زیر آن نوشته شده، و با توجه به این که کتاب روایت آخرین اعدامیِ کشور شاهنشاهی ایران است که اعدامش در برابر چشم همگان صورت میگیرد، نه تنها نامناسب، که نادرست است و این که بگویند این تصویر مربوط به عنوان بالای جلد، یعنی: "مجموعه آثار زکریا هاشمی" است، بهانۀ مناسی نیست.

دو کمبود هم در کتاب حس میشود. یکی این که معلوم نیست نویسنده چه مقدار در روایتهای اصلی دست برده تا آنها را داستانی کند، و دیگر این که هیچ رجوعی به منابعی دیگر غیر از منبعی که آقای هاشمی به آن دسترسی داشته، داده نشده است. البته می توان با مراجعه به گوگل تا حدی این کمبود را جبران کرد.

ویراستاری ناصر زراعتی، همان گونه که انتظار میرود، نثری روان و پاکیزه به دست داده، و بر گیرایی کتاب افزوده است.

مسعود کدخدایی


هیچ نظری موجود نیست: