پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۴ دی ۲۷, یکشنبه

چند شعرک / علی آزادی


دَری میشوم باز
باز- بسته میشوم
بسته- باز!


1
یک اتفاقام
اما روی خودم افتادهام!

2
این چوب را خوب نگاه کن!
شاید حافظهای در آن باشد

3
به تماشا بیا
شکستنام را در سنگ!

4
بیدارشو دارِ قالی!
انگشتانام خواب رفته است

5
بخش پذیرم
وبخشهایی را پخش نمیکنم!

6
تنها مرگ
از آینده می آمد!

7
دَری میشوم باز
باز- بسته میشوم
بسته- باز!

8
قصه میزد براین دهان شیرین
وچشمهای ملیح
شیرابهی مرا بالا میآمد!

9
در دایرهای مینشینم
پنهان در دایرهای
ودو دایره یکی ست!

10
و کاغذ
همچنان پائین می رود
ازسطرهای سفید!

11
دری به نرفتههات
ندیدههات

که میشمارد سایههای نور!؟

هیچ نظری موجود نیست: