پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۴ فروردین ۸, شنبه

از آن دَم که / فردریش نیچه


از آن دَم که بشر، 
توانا به ثبت و ضبطِ ردخدادها، شد

دیگر نه عصائی به هیأت ماری درآمد
و نه دریائی از میان، شکافت،

نه ماه به دو نیمه تقسیم شد
و نه طفلی بی پدر، در زهدانی نطفه بست

نه کسی به مرده ای زندگانی بخشید
و نه انسانی در شکم ماهی به دریا شد

نه شتری از دل کوه بیرون آمد
و نه آتشی گلستان شد

نه انسانی با حیوانی سخن گفت
نه کسی سوار بر قالیچه ای، 
پرواز کنان، آسمان ها را درنوردید
و نه دیگر پیامبری ظهور کرد.

هیچ نظری موجود نیست: